machine     winnings:: < < <  

 
4 of a kind xxxxxxxxxxxx street xxxxxxxxx Fullhouse xxxxxxx 5 of a colour xxxxxxx
3of a kind xxxxx 4 of a colour xxxx 3 of a colour x 2 pairs xxx